Linux - co znajduje się w pliku /etc/group

Plik /etc/group jest plikiem tekstowym , w którym zapisane są informacje dotyczące przynależności użytkownika do grup systemowychating system.

Użytkownik może należeć do wielu grup, co ułatwia znacząco zarządzanie uprawnieniami w systemie operacyjnym (uprawnienia można definiować na poziomie grup).

Format pliku /etc/group

Linijka w pliku określa nam członkostwo w pojednyczej grupie systemowej. Pola w linijce oddzielone sa dwukropkiem (:)

wheel:x:10:root,alistra,sebbie
(__1_:2:_3:4___________________)

Pola w pliku okreslają kolejno:

  1. nazwa grupy
  2. hasło grupy - rzadko używane, jeśli jest potrzeba nadania grupie jakiś większych uprawnień w systemie (np. administracyjnych).
  3. nr grupy - identyfikator numeryczny grupy w systemie
  4. lista użytkowników należących do grupy

Przydatne polecenia związane z zarządzaniem grupami

    • Pokaż grupy użytkownika
# groups michal
wheel audio users sebbie
    • Pokaż numeryczne identyfikatory grup użytkownika
# id -G michal
2110 10 18 100
    • Pokaż grupę główną użytkownika
# id -g michal
2110
(pokaż nazwę grupy)
# id -gn michal
users
(pokaż nazwę grupy bieżącego użytkownika)
# id -gn
root

Komentarz